QSL-Sammlung
a small selection

 

ALBANIA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
ARGENTINA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
AUSTRIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
AZERBAIJAN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
AZORES        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
Papier    
     
     
     
     
BAHRAIN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
BELARUS        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
BELGIUM        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
   
     
     
     
     
BOSNIA-HERZEGOVINA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
Papier    
     
     
     
     
BRAZIL        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
 
   
     
     
     
     
BULGARIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
CANADA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
 
 
     
     
     
     
CANARY ISL.        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
     
     
     
     
COLOMBIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
HK4FTA --- 2.9.2017
   
     
     
     
     
CRETE        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
CROATIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
CUBA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
CZECH REP.        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
DENMARK        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
DODECANESE        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
DOMINICAN REPUBLIC        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
ECUADOR        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
ENGLAND        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
   
Papier    
     
     
     
     
ESTONIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
FINLAND        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
FRANCE        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
 
Papier    
 
     
     
     
     
GERMANY        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
   
Papier    
     
     
     
     
GREECE        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
Papier    
     
     
     
     
HUNGARY        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
     
     
     
     
ICELAND        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
INDONESIA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
IRELAND        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
ISLE OF MAN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
ISRAEL        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
   
Papier    
     
     
     
     
ITALY        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
   
 
Papier    
 
 
     
     
     
     
JAPAN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)   Betrieb aus IT9 (Sizilien)
 

9.197 km
   
Papier    
   
     
     
     
     
JERSEY (CHANNEL ISL.)        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
KALININGRAD        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
KAZAKHSTAN        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
LATVIA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
LEBANON        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
LIECHTENSTEIN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
LITHUANIA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
LUXEMBOURG        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
MOLDOVA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
NAMIBIA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
     
     
     
     
NETHERLANDS        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
     
     
     
     
NORTHERN IRELAND        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
NORWAY        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
Papier    
     
     
     
     
OMAN        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
POLAND        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
     
     
     
     
PORTUGAL        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
     
     
     
     
PUERTO RICO         zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
REUNION ISL.        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
ROMANIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
RUSSIA (ASIATIC)        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
 

6.602,9 km
 
6.603 km
     
     
     
     
RUSSIA (EUROPEAN)        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
 
 
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
 
Papier    
     
     
     
     
SAUDI ARABIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
SCOTLAND        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
SERBIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
Papier    
     
     
     
     
SLOVAK REP.        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
SLOVENIA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
Papier    
     
     
     
     
SOUTH AFRICA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)   Betrieb aus IT9 (Sizilien)
 
     
     
     
     
SOUTH SUDAN        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
SPAIN        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
 
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
Papier    
 
     
     
     
     
SWEDEN        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
   
     
     
     
     
SWITZERLAND        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
     
     
     
     
TURKEY        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
Papier    
     
     
     
     
UKRAINE        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
 
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
   
     
     
     
     
UNITED ARAB EMIRATES        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    
   
                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
     
     
     
     
USA        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)    

15.8.2017
 
6.801 km
 
               Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 
 
 
 
 
 
 

7.299 km
   
Papier    
 
     
     
     
     
VENEZUELA        zurück                Betrieb aus DL (Heimat-QTH)    
 

7.932,5 km
   
Papier    
     
     
     
     
WALES        zurück                Betrieb aus IT9 (Sizilien)